retten.jpg

Relevante dommer

Oversikt over dommer som er relevante forhold til vern av allemannsretten. Vi har også en egen side for lover og regler (og andre ressurser).

Larvik Tingrett 1. august 2008

En eller annen beskrivelse av dommen. Gjerne kort, men beskrivende. 2-10 linjer bør være greit.

Last ned dommen her :larvikdommen.pdf

Vestfold Tingrett 8. juni 2021

Saken gjelder om Hassum og Gustavsen har adkomst- og ferdselsrett over eiendommen til Teisbekk og om allmennheten har ferdselsrett over samme eiendom. Tønsberg kommune, «på vegne av allmennheten», er også motpart til Teisbekk. Dommen som er vunnet til fordel av Hassum og Gustavsen, samt Tønsberg kommune, er anket av Teisbekk.

Last ned dommen her hassumdommen.pdf eller se den i tekstformat her.

Høyesterett 6. juni 2012 og Borgarting Lagmannsrett 11. april 2011

Saken gjelder gyldigheten av Miljøverndepartementets stadfestelse av vedtak om merking av kyststi i medhold av friluftsloven § 35 over to fritidseiendommer på vestsiden av Nesodden. Spørsmålet er om stien kan etableres på grunnlag av allmennhetens ferdselsrett i utmark, eller om den går gjennom et område som må regnes som innmark fordi allmennhetens bruk vil være til ”utilbørlig fortrengsel” for grunneieren, jf. friluftsloven § 1a.

Last ned dommen her nesoddendommen2012.pdf eller se den i tekstformat her.

Last ned dommen fra Borgarting Lagmannsrett her Borgarting Lagmannsrett Nesodden 2011 eller se den i tekstformat her.

Høyesterett 4. juni 2008

Saken gjelder tvist om gyldigheten av pålegg om fjerning av en port ved hovedatkomsten til en større fritidseiendom i Larvik kommune. Det omtvistede vedtak er truffet av Fylkesmannen i Vestfold i medhold av friluftsloven § 40 jf. § 13. Fylkesmannen fant at allmennhetens ferdselsinteresser i utmark måtte veie tyngre enn grunneiers interesse av å ha porten stående.

Last ned dommen her kongsbakkedommen2008.pdf eller se den i tekstformat her.

Høyesterett 2. januar 2007

Saken gjaldt utøvelse av allemannsrett på noen mindre holmer i Mefjorden utenfor Sandefjord. Etter en tolkning av friluftsloven §7, §8 og §9 i lys av rettspraksis og samfunnsutviklingen ellers kom Høyesterett til at allmennheten innenfor grensene i friluftsloven §11 hadde rett til fortøyning/ landsetting av båt, rasting og solbading samt bading på den ene holmens østside. Friluftsloven §9 ble ikke ansett å være til hinder for ankring og overnatting i båt v/ holmer lenger nord.

Last ned dommen her yxneydommen2007.pdf eller se den i tekstformat her. .

«Sandefjordsdommen» i Høyesterett 2007 I ”Sandefjordsdommen” fra 2007 fastslo Høyesterett at selve strandsonen var utmark. I dette tilfellet var det en avstand fra huset til sjøen på 76 meter. Den lange avstanden mellom huset og strandkanten var utslagsgivende. Strandsonen utgjorde et belte på ca. 10 meter fra sjøen mot huset. Nærmere huset var det ingen ferdselsrett.

I de tilfeller et bolighus eller hytte ligger nærmere strandsonen enn i Sandefjorddommen, kan grunneieren likevel ha rett til å nekte ferdsel. Dette beror på en konkret vurdering av det enkelte tilfeller.

Grunneier kunne ikke sette opp gjerder, skilt eller andre hindre for å nekte almennheten adgang i strandsonen.

Se https://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=11854

Høyesterett 21. juni 2005

Saken gjaldt spørsmålet om allmennhetens ferdselsrett på en sti over en fritidseiendom i strandsonen. Høyesterett kom til at strandområders særlige betydning for rekreasjon og friluftsliv innebærer at grunneiere som bygger i strandsonen, må finne seg i å få allmennheten tett inn på seg. Stien ble ikke ansett for å gå over innmark, jf friluftsloven § 1a, jf Rt-1998-1164. Til tross for at trafikken over eiendommen til tider var svært stor og det fantes en alternativ sti, ble bruken av stien over eiendommen ikke ansett å være til utilbørlig fortrengsel for eieren.

Last ned dommen her hvalerdommen2005.pdf eller se den i tekstformat her.

Høyesterett 01. juli 1998

Pålegg til grunneieren om å fjerne gjerder i strandsonen på sin eiendom av hensyn til allmennhetens ferdsel, ble opprettholdt. Strandsonen på vedkommende eiendom kunne ikke defineres som innmark, jfr. friluftsloven § 1 a første ledd. Uttrykket hustomt må begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset. Høyesterett fant at gjerdet var til utilbørlig fortrengsel for ferdselen.

Last ned dommen her furumoadommen1998.pdf eller se den i tekstformat her.

Du kan legge inn en kommentar hvis du er innlogget.
  • relevante_dommer.txt
  • Sist endret: 18.11.2021 18:55
  • av jarl