lover_og_regler

norgeslover.jpg

Lover og andre ressurser

Merk at vi har en egen side med liste over dommer som relevante i forhold til allemannsretten. Denne listen finner du her.

 • Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
 • Det er** lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) **som regulerer allemannsretten, som gir oss rett til å ferdes fritt til fots og på ski, raste og overnatte, ri eller sykle på stier og veier, bade, padle, ro og bruke seilbåt, plukke bær, sopp og blomster og fiske fritt etter saltvannsfisk.
 • Denne retten innebærer blant annet også at man ikke skal gå over innmark om sommeren, respektere ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder, ikke forstyrre dyre- og fugleliv, ikke skade planteliv, ikke sette opp telt inntil hus eller hytte der det bor folk eller forstyrre husdyr på beite. I tillegg skal man alltid rydde opp etter seg og ta med søppel.

Lov om friluftslivet (friluftsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16

Allemannsretten og friluftsloven – Sanksjoner ved overtredelse (Økokrim) https://www.okokrim.no/allemannsretten-og-friluftsloven-sanksjoner-ved-overtredelse.416851.no.html

Den private sonen for eier ved helårsbolig er normalt XX meter fra husveggen.

Den private sonen for eier ved helårsbolig er normalt XX meter fra husveggen.

Dette er et tema som ikke har et klart ja eller nei. Her trenger vi lenker til dommer eller uttalelser.

Lenker til artikler om temaet:

Jarl Teig, 18.11.2021 14:00, 18.11.2021 15:29

Fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2018-2019/undersokelse-av-behandling-av-innsigelser-i-plansaker/

Anbefalinger Riksrevisjonen anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet å

 • vurdere om behandlingen av innsigelser fremmer hensynet til nasjonale og vesentlige regionale interesser som innsigelsesinstituttet skal sikre
 • sørge for at fylkesmennenes samordning av innsigelser ivaretar kravene til åpenhet og forutsigbarhet
 • iverksette tiltak for å veilede fylkeskommunene, kommunene og innsigelsesmyndighetene for å sikre at regionalt planforum fungerer etter intensjonen i plan- og bygningsloven og en mer enhetlig praktisering av planforum mellom regionene
 • sørge for bedre styringsinformasjon om innsigelser gjennom tydeligere krav til fylkesmennenes rapportering og å bidra til å forbedre kvaliteten på KOSTRA-tallene om innsigelser
 • sikre bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis

I rapporter fra 2007 og 2012 konkluderte Riksrevisjonen med at arealbruken i Norge var i strid med overordnede føringer og retningslinjer fra Stortinget.

Du kan legge inn en kommentar hvis du er innlogget.
 • lover_og_regler.txt
 • Sist endret: 19.11.2021 12:59
 • av tmathiesen